Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: HOME PLAZA Sp. Z O.O., 98-220 Zduńska Wola, ul.Pomorska 20, 
NIP 8291750625, Regon 522910382, KRS 0000988909, poszeweczka.pl@gmail.com („Administrator”). W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod wskazane powyżej dane kontaktowe.

2. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne i preferencje dotyczące kontaktów, informacje o osobie kontaktowej, dane dot. zapytań, w tym informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji, zamówień, reklamacji, dane dot. produktów lub usług, którymi są Państwo zainteresowani, IP, dane zawarte w logach systemowych.

2.2. Wyżej wskazane dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach oraz na wskazanych podstawach prawnych:

a) w celu świadczenia Usług, w tym Rejestracji i korzystania z Konta zgodnie z Regulaminem, co jest niezbędne do zawarcia lub wykonania z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO);
b) w celu zawierania i realizacji Umowy, co jest niezbędne do zawarcia lub wykonania z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO);
c) w celu prowadzenia z Państwem komunikacji (za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-mail) dotyczącej Rejestracji lub zawierania i realizacji Umowy w zakresie w jakim jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO);
d) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowości (podstawa prawna: art. 6.1.c. RODO);
e) w celu obsługi reklamacji dotyczących Towarów, reklamacji w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz obsługi udzielonej dodatkowej gwarancji na Towary, co jest niezbędne do zawarcia lub wykonania z Państwem umowy (podstawa prawna: art. 6.1.b. RODO);
f) w celu prowadzania z Państwem komunikacji (za pośrednictwem formularza kontaktowego czy e-mail) dotyczącej innych celów niż wskazane powyżej w pkt c), co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO);
g) w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania strony WWW, ulepszania oferty Administratora oraz badania skuteczności działań marketingowych Administratora (w tym zakresie Administrator korzysta m.in. z plików cookie), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO);
h) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, np. przesyłania newslettera, informowania o specjalnych ofertach, promocjach czy przesyłania zaproszeń do wzięcia udziału w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych, przeprowadzania ankiet drogą elektroniczną (za pośrednictwem email lub innymi kanałami komunikacji), telefonicznie oraz listownie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO);
i) w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (podstawa prawna: art. 6.1.f. RODO).

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZEKAZANIE DANYCH POZA EOG

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
a) naszym podmiotom powiązanym, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. dostawcom systemów IT lub podmiotom świadczącym usługi IT, podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, marketingowe i promocyjne, płatnicze, prawne, księgowe, audytorskie lub usługi kurierskie oraz instytucjom kredytowym lub bankom;
b) podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania powyższych celów, tzn.:
a) w celu świadczenia Usług, zawierania i wykonywania Umów zgodnie z Regulaminem, egzekwowania roszczeń lub przeprowadzenia obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków ustawowych lub umownych wobec Państwa;
b) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną (za pośrednictwem email lub innymi kanałami komunikacji, w tym z wykorzystaniem cookies), telefonicznie czy za pośrednictwem poczty tradycyjnej (w formie listownej), do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu;
c) przez taki okres i w takim zakresie, w jakim obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa.

5. PAŃSTWA PRAWA

a) W przypadkach i na warunkach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych osobowych.
b) Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, to mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
c) Mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych, za pośrednictwem tradycyjnej poczty (tj. listownie), drogą elektroniczną czy też telefonicznie. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych.
d) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ochrony danych osobowych.

6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. W celu zawarcia lub wykonania umowy: przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji Państwa umowy z nami, w tym także rejestracji konta czy prowadzenia komunikacji w powyższym zakresie. Jeżeli nie przekażą Państwo tych informacji, zazwyczaj Administrator będzie zmuszony odmówić zawarcia umowy sprzedaży, w tym realizacji zamówienia.
6.2. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu: podanie Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przy niektórych celach (np. dla marketingu) opisanych powyżej jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do ich realizacji (np. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).

7. ŹRÓDŁO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W większości przypadków Administrator zbiera Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, np. kiedy otrzymuje od Państwa wypełniony formularz kontaktowy lub gdy kontaktują się Państwo z telefonicznie z Administratorem czy też za pośrednictwem email. Państwa dane osobowe zbierane są również w ramach rejestracji konta oraz przy okazji realizacji zamówień. Państwa dane osobowe mogą być także zawarte w logach systemowych oraz plikach cookie.

8. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE

W stosunku do Państwa nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym na profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

W przypadku korzystania z marketingowych narzędzi analitycznych firm trzecich (np. Google Ads) dane osobowe mogą być wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, co dotyczy zarówno krajów w stosunku do których Komisja stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, jak i do takich w stosunku do których nie stwierdzono odpowiedniego środka ochrony. Administrator podejmie działania mające na celu zachowanie bezpieczeństwa i poufności Pana(i) danych osobowych, a w szczególności – gdy jest to niezbędne – zawrze odpowiednie standardowe klauzule umowne i będzie stosować odpowiednie środki techniczne dla ochrony danych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sytuacji w których przesyłane są dane, oraz stosowanych zabezpieczeń, mogą Państwo zwrócić się do Administratora na wyżej podane dane teleadresowe.

 

10. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki Prywatności będą publikowane w witrynie sklepu internetowego i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość, o czym zostaną Państwo zawiadomieni za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu na stronie https://www.poszeweczka.pl/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl